https://www.traditionrolex.com/36

https://www.traditionrolex.com/36

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001 - Inteka Brno

https://www.traditionrolex.com/36

Naše krédo a cíle:

Ekologie:

  • dlouhodobě spokojený uživatel naší energetické stavby či realizovaného projektu
  • optimální technické řešení
  • osobní a lidský přístup, špičkový zákaznický servis
  • adekvátní výnosy pro růst naší společnosti
  • pomáháme ekologizaci energetických a teplárenských provozů snižováním emisí
  • ZEVO - podporujeme zařízení pro ekologické využití odpadů
  • zabýváme se využitím odpadního tepla a optimalizaci výrobních procesů
Politika kvality


Hlavním cílem a strategií společnosti Inteka Brno spol. s r.o. je neustále zlepšovat a zdokonalovat systém řízení firmy. Zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb v projekci, konstrukci a dodávkách tepelně-energetických zařízení, včetně zajišťování výstavby těchto zařízení ve všech rozsazích výkonů a druzích provedení s cílem:
  • dlouhodobě ziskové činnosti při současném uspokojování potřeb všech firemních zákazníků,
  • dodržení požadavků certifikace, způsobilosti dle ISO 9001:2015.

V rozsahu certifikace:

PROJEKTOVÉ, PORADENSKÉ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI VČETNĚ REALIZACE TEPELNĚ ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ, PROVÁDĚNÍ STAVEB, TECHNICKÝ DOZOR PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

Procesy vedoucí k výše uvedeným cílům je potřeba vést s co nejefektivnějším využitím zdrojů a dostatečnou informovaností všech zainteresovaných stran a s uspokojením potřeb zákazníků, firmy i firemních zaměstnanců.

Za účelem plnění tohoto závazku stanovilo vedení společnosti tyto zásady:

Spokojenost zákazníka
Inteka Brno spol. s r.o. je firma, které velice záleží na spokojenosti zákazníků.
Cílem je orientace na zákazníky, kdy se společnost se zavazuje plnit spolehlivě požadavky zákazníků tak, aby dodávky byly realizovány ve smluveném provedení a termínu. Proto jasným způsobem identifikujeme a plníme potřeby firemních zákazníků, věnujeme velkou pozornost technickému, kvalitativnímu a organizačnímu zajištění poskytovaných služeb.

Spokojenost vlastních zaměstnanců
Neméně důležitou součástí je spokojenost našich vlastních zaměstnanců. Vytváříme pro ně standardně kvalitní pracovní prostředí, dbáme na dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle zákonných požadavků.

Blízké a vzdálené prostředí
Součástí podnikatelské činnost je i vztah k blízkému a vzdálenému prostředí. Posuzujeme potřeby a očekávání zainteresovaných stran, tj. porozuměním vlastní společnosti a jejímu kontextu, porozumění a očekávání zainteresovaných stran s analýzou vzdáleného a blízkého prostředí.

Konkurenceschopnost
Abychom obstáli na trhu, neustále pracujeme na zlepšování všech procesů. Zároveň zavádíme nové poznatky, ke zlepšení návrhů řešení, optimalizace montáží s cílem dosažení lepších provozních výsledků a konkurenčních výhod.

Dodavatelsko-odběratelské vztahy
Vedení si je vědomo toho, že některé služby záleží i na dodavatelích. Naše vysoké nároky na kvalitu nakupovaných služeb musí být proto uplatňovány i ve vztazích s dodavateli. S našimi dodavateli společně pracujeme na vytváření stabilních partnerských vztahů. Dbáme na to, aby docházelo k jasnému porozumění požadavků a potřebám partnerů a aby byly tyto požadavky oběma stranami plněny.

Legislativa
Známe a respektujeme všechny zákonné a normované požadavky, které se týkají našich služeb, procesů a činností.

Firemní cíle
Z Politiky kvality vycházejí firemní cíle, které jsou stanoveny vedením společnosti zpravidla na období jednoho roku, přičemž jsou průběžně v průběhu roku revidovány. Každý cíl má na starost odpovědný pracovník společnosti.

Kvalita
Při všech činnostech budeme důrazně dbát na prevenci a předcházení nedostatkům, případně jejich řešení a odstraňování. Při realizaci podnikatelské činnosti vycházíme z dlouholetých zkušeností našich pracovníků, aktuálních poznatků vývoje technologií. Zavazujeme se plnit relevantní právní požadavky a jiné požadavky, kterým organizace podléhá, plnit požadavky zákazníků, kvalitu výrobků se zahrnutím hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí. Zavazujeme se aktivně zapojit každého pracovníka k odpovědnosti za kvalitu vlastní práce a motivovat ho k neustálému zlepšování kvality

Tyto zásady politiky kvality při práci vyhlašuje vedení v souladu se strategickými záměry společnosti. Vedení organizace se zavazuje k prokazatelnému seznámení s obsahem politiky všech osob, pracujících pro organizaci. Pro seznamování s politikou a pro usnadnění externí komunikace s okolím organizace, je na firemních webových stránkách uložen tento dokument, pro usnadnění komunikace nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu.


V Brně dne: 1.6.2017
Ing. Lukáš Malásek
V12 010617
https://www.traditionrolex.com/36

https://www.traditionrolex.com/36